Γενικοι Οροι και Προϋποθεσεις του Μισθωτηριου Συμβολαιου Ενοικιασης Οχηματος

Όροι μίσθωσης. Όροι πληρωμής. Υποχρεώσεις του χρήστη. Ζημιά και απώλεια εγγράφων. Κλοπή, ατύχημα και/ή βλάβη οχήματος.
Γενικοι Οροι και Προϋποθεσεις του Μισθωτηριου Συμβολαιου Ενοικιασης Οχηματος

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως «εκμισθώτρια» νοείται η Γελασάκης Ναυτική Τουριστική Ξενοδοχειακή Α.Ε. Αριστειδου 6, Πειραιάς, Αθήνα, 18531, Έλλαδα, το ΑΦΜ της είναι 997570880.

Ως «μισθωτής» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μισθώνει το όχημα ή στο όνομα του οποίου μισθώνεται το όχημα. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με το σύνολο των παρόντων Γενικών Όρων ενοικίασης και μίσθωσης.

Ως «σύμβαση» νοείται το ιδιωτικό μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης που υπογράφεται κατά την παραλαβή του οχήματος στην έναρξη της περιόδου μίσθωσης και εξουσιοδοτεί τη χρήση του οχήματος, ορίζει το σημείο παραλαβής και παράδοσης, την ασφαλιστική κάλυψη, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην τιμή καθώς και τον τρόπο πληρωμής. Η σύμβαση περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη χιλιομετρική απόσταση, τη στάθμη καυσίμου, τυχόν ζημιές ή βλάβες που ίσως υποστεί το ενοικιαζόμενο όχημα και άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων οι οποίοι, υπογράφοντας την παρούσα σύμβαση, αποδέχονται πλήρως τους όρους της. Η κατάσταση του οχήματος τη στιγμή της έκδοσης και οι γενικοί όροι ενοικίασης θεωρούνται μέρος του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Ως «οδηγός/επιπλέον οδηγός» νοείται το φυσικό πρόσωπο που αναγράφεται στο μισθωτήριο συμβόλαιο ως «χρήστης» και το οποίο υπογράφει το συμβόλαιο και παραλαμβάνει το όχημα και φέρει επίσης ευθύνη για την τήρηση όλων των διατάξεων του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Ως «χρήστης» νοείται ο μισθωτής, ο οδηγός και ο επιπλέον οδηγός, οι οποίοι θα αποκαλούνται εφεξής στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του μισθωτηρίου συμβολαίου ενοικίασης οχήματος ως «χρήστης».

Ως «όχημα» νοείται το αντικείμενο της σύμβασης, τα στοιχεία του οποίου περιέχονται στο παρόν συμβόλαιο.

2. ΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι παραλαμβάνει το όχημα σε κατάσταση κατάλληλη για την χρήση για την οποία το μισθώνει, με όλο το σχετικό εξοπλισμό και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Οδηγός ο οποίος παραλαμβάνει το όχημα και υπογράφει τη σύμβαση για λογαριασμό νομικής οντότητας, δηλώνει ότι διαθέτει την απαραίτητη εξουσία γι’ αυτό και εγγυάται την ευθύνη του προς την εκμισθώτρια, αλληλεγγύως με τη νομική οντότητα, και φέρει την ευθύνη για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Με την υπογραφή της σύμβασης, ο χρήστης εγγυάται στην εκμισθώτρια ότι πληροί όλους τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που αφορούν την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία για την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης και ότι έχει στην κατοχή του όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την χρήση οχήματος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της Ελλάδας. Απαιτείται δε να επιδείξει τα εν λόγω πρωτότυπα έγγραφα στην εκμισθώτρια προς γνώση της τελευταίας, ενώ αντίτυπο των εγγράφων θα παραμείνει στην κατοχή της CARWIZ, ως προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τυχόν τροχαίες παραβάσεις που διαπράττει κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ευθύνη η οποία εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη λήξη της σύμβασης.

3. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο χρήστης απαιτείται να ζητήσει προέγκριση της πιστωτικής του κάρτας, με την οποία θα δεσμευτεί το ποσό που ορίζει η εκμισθώτρια κατά την κρίση της, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, της μίσθωσης, την ασφάλεια κ.λπ. Με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, ο πελάτης εξουσιοδοτεί την εκμισθώτρια να εισπράξει το απαιτούμενο ποσό του ημερήσιου μισθώματος, σύμφωνα με τη συμφωνηθείσα τιμή, καθώς και τυχόν πρόσθετες ημερήσιες χρεώσεις (επιλεγμένη ασφαλιστική κάλυψη, πρόσθετος εξοπλισμός και υπηρεσίες), και οποιαδήποτε άλλα πιθανά έξοδα προκύψουν, βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου. Τα έξοδα αυτά χρεώνονται στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του χρήστη στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η προέγκριση, ή εξοφλούνται με οποιονδήποτε άλλο συμφωνημένο τρόπο πληρωμής. Η εκμισθώτρια μπορεί να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά με χρέωση του λογαριασμού του χρήστη κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή ακόμη και μετά το πέρας αυτής, σε περίπτωση που αντιληφθεί εκκρεμείς οφειλές, ή ο χρήστης μπορεί να εξοφλήσει τις εν λόγω οφειλές σε συμφωνία με την εκμισθώτρια, κατά την ελεύθερη κρίση της εκμισθώτριας. Αν ο χρήστης εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό απευθείας στο λογαριασμό της εκμισθώτριας, απαιτείται η εξόφληση να πραγματοποιηθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Σε περίπτωση υπερημερίας, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στην εκμισθώτρια τους σχετικούς τόκους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα πρόσθετα έξοδα έχουν προκύψει.

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Με την υπογραφή της σύμβασης, ο χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων που περιγράφονται κατωτέρω και συμφωνεί:

 1. ότι θα επιστρέψει το όχημα στον τόπο και χρόνο που έχει συμφωνηθεί, στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, μαζί με τον εξοπλισμό και την ποσότητα καυσίμου που υπήρχε στο όχημα τη στιγμή που το παρέλαβε, ή ότι θα επιστρέψει το όχημα ακόμη και πριν από τον συμφωνημένο χρόνο, μετά από σχετικό αίτημα της εκμισθώτριας·
 2. ότι, αν επιθυμεί την παράταση της ενοικίασης, ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή αναφορικά με τη μίσθωση, πρέπει να απευθύνει γραπτό αίτημα στην εκμισθώτρια, τουλάχιστον πριν από τη λήξη της περιόδου μίσθωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να δηλώσει την απώλεια του μίσθιου οχήματος·
 3. ότι δεν θα μεταφέρει υπέρβαρα φορτία, δεν θα χρησιμοποιήσει το όχημα για εκπαίδευση νέων οδηγών, για τη μεταφορά ή ρυμούλκηση άλλων οχημάτων ή ρυμουλκούμενων, για τη μεταφορά επιβατών έναντι χρηματικού αντιτίμου, για τη συμμετοχή σε αγώνες ταχύτητας, για δοκιμές αντοχής ή ταχύτητας ή για παράνομες πράξεις·
 4. ότι το όχημα θα χρησιμοποιηθεί μόνο από τον οδηγό ή τους επιπλέον οδηγούς που αναγράφονται στη σύμβαση, αυστηρά για προσωπική χρήση, σύμφωνα με την σκοπούμενη χρήση του οχήματος και ότι δεν θα διατεθεί σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και τρίτους·
 5. ότι θα κάνει καλή χρήση του οχήματος και θα το χειρίζεται καταλλήλως·
 6. ότι θα κλείνει ορθώς όλα τα παράθυρα και θα κλειδώνει το όχημα κατά την έξοδό του από αυτό, παίρνοντας μαζί του τα κλειδιά και τα έγγραφα·
 7. ότι θα οδηγεί μόνο στο δημόσιο οδικό δίκτυο, χωρίς να κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών ή αλκοόλ, και ότι θα τηρεί όλους τους νόμους και κανόνες οδικής κυκλοφορίας·
 8. ότι θα προσέχει τακτικά την μηχανική κατάσταση του οχήματος, ήτοι θα ελέγχει τακτικά τη στάθμη του ψυκτικού υγρού, των λαδιών και άλλων υγρών, την πίεση των ελαστικών κ.λπ.
 9. ότι αν οποιαδήποτε στιγμή ο πίνακας οργάνων εμφανίσει ένδειξη που υποδεικνύει την ανάγκη συντήρησης, ή αν ο ίδιος ο χρήστης συμπεράνει ότι υπάρχει ανάγκη για σέρβις, απαιτείται να ενημερώσει σχετικά την εκμισθώτρια και να διαθέσει το όχημα σε αυτήν. Σε περίπτωση ζημιάς στο όχημα που προκαλείται λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με τους παρόντες όρους, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την εκμισθώτρια για όλες τις σχετικές ζημιές και την ενδεχόμενη απώλεια εσόδων που υπέστη λόγω της αδυναμίας της εκμισθώτριας να προβεί σε εργασίες συντήρησης, λόγω της αμέλειας του χρήστη.
 10. ότι το όχημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά περισσότερων επιβατών ή αγαθών από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο που καθορίζεται στις προδιαγραφές του οχήματος και ότι δεν θα προβεί σε καμία τροποποίηση του οχήματος·
 11. ότι δεν θα οδηγεί το όχημα εκτός των συνόρων της Κροατίας, εκτός και αν το δηλώσει προηγουμένως, περίπτωση στην οποία η εκμισθώτρια μπορεί να επιβάλει πρόσθετη χρέωση, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση παραβίασης των διασυνοριακών και εθνικών περιορισμών για τη χρήση του οχήματος, παύουν να ισχύουν όλα τα πακέτα ασφαλιστικής κάλυψης που έχει επιλέξει ο χρήστης, όπως αναφέρονται στην ενότητα 8 των παρόντων όρων·
 12. ότι θα επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα που αφορούν τη χρήση του οχήματος, όπως, ενδεικτικά, καύσιμα, διόδια γέφυρας και αυτοκινητοδρόμων, έξοδα στάθμευσης και πρόστιμα παράνομης στάθμευσης καθώς και κόστος τροχαίων παραβάσεων και συναφή έξοδα.
 13. Βάσει της παρούσας σύμβασης, ο χρήστης αποδέχεται ότι η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να τον χρεώνει για όλες τις τροχαίες παραβάσεις, τα πρόστιμα παράνομης στάθμευσης και λοιπές ποινές που επιβάλλονται σε αυτήν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σε περίπτωση που είναι αποτέλεσμα παράβασης των νόμων και κανονισμών της Eλλάδας ή οποιασδήποτε άλλης χώρας και οι παραβάσεις διαπράχθηκαν εντός της περιόδου μίσθωσης. Στη χρέωση αυτή ενδέχεται να προστεθεί τέλος διαχείρισης και το συνολικό ποσό θα χρεωθεί στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα του παρόντος μισθωτηρίου συμβολαίου. 
 14. Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, μπορεί, με την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση και έγκριση της εκμισθώτριας, να επιτρέπει τη χρήση του μίσθιου οχήματος σε εργαζόμενο που πληροί τις ως άνω αναφερόμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να γνωστοποιήσει στον οδηγό τους όρους και τις υποχρεώσεις του σύμβασης, χωρίς να μειώνεται με κανέναν τρόπο η ευθύνη του νομικού προσώπου αναφορικά με την τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

5. ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σε περίπτωση ζημιάς στο όχημα, απώλεια εξοπλισμού ή εργαλείων, εγγράφων, πινακίδων κυκλοφορίας ή κλειδιών του οχήματος, ο χρήστης υποχρεούται να αποζημιώσει την εκμισθώτρια για τα έξοδα που προκύπτουν. Ο χρήστης του οχήματος φέρει την ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκαλούνται στη μηχανή, στα μηχανικά μέρη του οχήματος (π.χ. λόγω έλλειψης λαδιού, ψυκτικού υγρού ή άλλων υγρών στη μηχανή), καθώς και για ζημιές στην ελαιολεκάνη (κάρτερ), στον συμπλέκτη (μυρωδιά καμένου από τον δίσκο/πλατό), ζημιά στο αμάξωμα του οχήματος, απώλεια/ζημιά των εγγράφων και κλειδιών του οχήματος, απώλεια/ζημιά των πινακίδων κυκλοφορίας, ζημιά στο εσωτερικό του οχήματος, καμένα καθίσματα, χρήση ακατάλληλου καυσίμου ή άλλες βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του χρήστη ή του επιπλέον οδηγού του οχήματος (όπως απρόσεκτη οδήγηση ή οδήγηση εκτός δημοσίων οδών). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης του οχήματος καταβάλλει στην εκμισθώτρια το πλήρες ποσό του κόστους επισκευής του οχήματος, συν το ποσό που αντιστοιχεί στο απολεσθέν ημερήσιο μίσθωμα με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο, για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή, αλλά όχι για περισσότερες από 30 ημέρες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο κόστος προκύψει λόγω ζημιάς, όπως το κόστος ρυμούλκησης του οχήματος ή την απομειωμένη αξία του οχήματος. Ο χρήστης ή ο οδηγός στον οποίο ο χρήστης έχει παραχωρήσει το όχημα αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί το όχημα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, καθώς και να χρησιμοποιεί πετρέλαιο diesel ή αμόλυβδο καύσιμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Όλες οι ζημιές που προκαλούνται λόγω μη συμμόρφωσης με τις ως άνω οδηγίες δεν καλύπτονται από την ασφάλεια και βαρύνουν τον χρήστη του οχήματος.

6. ΚΛΟΠΗ, ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ/Ή ΒΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση ατυχήματος, ζημιάς, κλοπής, μηχανικής βλάβης του οχήματος ή άλλα παρόμοια περιστατικά, ο χρήστης οφείλει:

 1. να φροντίσει για την πρόληψη περαιτέρω ζημιάς στο μίσθιο όχημα έως την επιστροφή του στην εκμισθώτρια·
 2. να καταγράψει τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εμπλεκομένων και των αυτόπτων μαρτύρων·
 3. να ειδοποιήσει την αστυνομία και να προμηθευτεί την έκθεση αυτοψίας ατυχήματος/ζημιών, με εξαίρεση την περίπτωση βλάβης στον κινητήρα·
 4. να δηλώσει το συμβάν στο πλησιέστερο γραφείο της εκμισθώτριας.

Ο χρήστης του οχήματος υποχρεούται να δηλώσει στην αστυνομία οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται στο όχημα. Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν προμηθευτεί την έκθεση αυτοψίας από την αστυνομία, δεν συμπληρώσει τη δήλωση ατυχήματος/κλοπής και δεν δεχτεί να υποβληθεί σε αλκοτέστ, θα επιβαρυνθεί με το πλήρες κόστος των ζημιών ή της κλοπής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των απολεσθέντων κερδών, υπολογιζομένων ως ημερήσιο μίσθωμα, λόγω της αδυναμίας χρήσης του οχήματος για όσο διάστημα διαρκεί η επισκευή, με μέγιστο όριο τις 30 ημέρες, ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα του χρήστη και από το αν ο χρήστης έχει αποδεχτεί και πληρώσει πρόσθετη ασφάλεια με μειωμένο ποσό ευθύνης (CDW +) ή με πλήρη απαλλαγή ευθύνης (SCDW).

7. ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η εκμισθώτρια επιστρέφει στον χρήστη το πλήρες κόστος των λαδιών, λιπαντικών, εξόδων τακτικής συντήρησης και μικροεπισκευών που απαιτήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, με εξαίρεση το κόστος καθαρισμού του οχήματος, μετά την υποβολή όλων των εξοφλημένων τιμολογίων. Τα τιμολόγια πρέπει να αποσταλούν στην εκμισθώτρια, στη διεύθυνση Γελασακης Ναυτικη Τουριστικη Ξενοδοχειακη Α.Ε. Αριστειδου 6, Πειραιας, Αθηνα, 18531, Ελλαδα.  Για την επιστροφή των ως άνω εξόδων, ο χρήστης πρέπει να έχει εξασφαλίσει την έγκριση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της εκμισθώτριας. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιστροφή των ποσών δεν θα πραγματοποιείται.

8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΠΟΣΟ ΕΥΘΥΝΗΣ)

Ο κίνδυνος και το ποσό συμμετοχής στις ζημιές (ποσό ευθύνης) μπορεί να μειωθούν με την αποδοχή της κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης, με την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν προκαλείται λόγω παραβίασης των όρων και κανονισμών της παρούσας σύμβασης, ή λόγω εκ προθέσεως ανάρμοστης χρήσης του οχήματος. Μειωμένη ευθύνη για ζημιές ή κλοπή με συμμετοχή στις ζημιές (CDW / TP): με την αποδοχή της παρούσας κάλυψης, μπορείτε να περιορίσετε την ευθύνη σας σε περίπτωση ζημιάς ή κλοπής του οχήματος και να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ του ποσού ευθύνης και του συνολικού κόστους των ζημιών. Κάλυψη επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος (PAI): ο οδηγός και οι επιβάτες είναι καλυμμένοι σε περίπτωση θανάτου και ανικανότητας έως το ποσό που καθορίζεται από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματα της εκμισθώτριας. Περιορισμένη συμμετοχή στις ζημιές (CDW +): με την αποδοχή και πληρωμή της συγκεκριμένης πρόσθετης κάλυψης, ο χρήστης μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο την ευθύνη του για ζημιές που προκαλούνται στο όχημα.  Πλήρης απαλλαγή ευθύνης (SCDW): με την αποδοχή και πληρωμή της συγκεκριμένης πρόσθετης κάλυψης ο χρήστης μπορεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη συνολική ευθύνη του για ζημιές που προκαλούνται στο όχημα. Η ασφάλεια SCDW δεν καλύπτει: καταστροφή/ζημιά στα ελαστικά, τους τροχούς ή τις ζάντες, το αμάξωμα, το εσωτερικό του οχήματος (εκτός και αν το εσωτερικό υποστεί ζημιά σε ατύχημα), σε όλα τα παράθυρα και όλες τις ζημιές που δεν δηλώνονται. Με την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου, ο χρήστης εξουσιοδοτεί την εκμισθώτρια να χρεώσει στην πιστωτική του κάρτα το συνολικό κόστος της ζημιάς, βλάβης ή κλοπής, έως το ποσό ευθύνης ή το πλήρες ποσό της ζημιάς, σε περίπτωση που ο χρήστης αθετήσει τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, ακόμη και για ζημιές/κλοπές που έγιναν αντιληπτές μετά την επιστροφή του οχήματος και για τις οποίες ο χρήστης δεν ειδοποίησε την εκμισθώτρια σύμφωνα με τη διαδικασία παράδοσης του οχήματος. Η ασφάλεια δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται σε περιοχές υψηλού κινδύνου ή σε εμπόλεμες ζώνες, ή σε περίπτωση που το μίσθιο όχημα χρησιμοποιείται εκτός των συνόρων της Ελλάδας ή κατά τη μεταφορά σε πλοίο και σε νησιά, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της εκμισθώτριας.

 

9. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο χρήστης παρέχει τα προσωπικά του στοιχεία εκουσίως. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη είναι απαραίτητα για την παροχή της υπηρεσίας που έχει ζητήσει ο χρήστης.

Η εκμισθώτρια χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και με τα δικαιώματα των χρηστών, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση customer.support@carwiz.gr

10. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκμισθώτρια δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιές που υφίσταται ο χρήστης λόγω καθυστερημένης παράδοσης του οχήματος ή λόγω βλάβης του οχήματος κατά το διάστημα μίσθωσης. Η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση μίσθωσης και να ανακτήσει άμεσα την κατοχή του οχήματος, σε περίπτωση που ο χρήστης παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων του μισθωτηρίου συμβολαίου, ή σε περίπτωση που το όχημα υποστεί ζημιά. Η διακοπή της υπηρεσίας μίσθωσης βάσει των παρόντων διατάξεων δεν αναιρεί τα λοιπά δικαιώματα της εκμισθώτριας, όπως αυτά ορίζονται στους παρόντες όρους και στο μισθωτήριο συμβόλαιο. Η παρούσα σύμβαση καταρτίζεται σε δύο πανομοιότυπα αντίγραφα, εκ των οποίων ένα λαμβάνει ο χρήστης και ένα η εκμισθώτρια. Με την υπογραφή του στην τελευταία σελίδα της παρούσας σύμβασης, ο χρήστης αποδέχεται τη σύμβαση και το σύνολο των διατάξεων αυτής, ενώ με την αποδοχή της κάλυψης ζημιών που ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης, αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης, της οποίας έχει λάβει γνώση. Τυχόν τροποποιήσεις στην παρούσα σύμβαση δύνανται να πραγματοποιηθούν μόνο εγγράφως. Οι προφορικές συμφωνίες θεωρούνται άκυρες. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά από την παρούσα σύμβαση, αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ότι αρμόδια να επιληφθούν του ζητήματος είναι τα δικαστήρια Aθηνών και ότι το δίκαιο που θα ισχύει είναι το ελληνικό.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησης, η ιστοσελίδα CARWIZ χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Αν συνεχίσετε να βλέπετε αυτόν τον ιστότοπο, θα θεωρήσουμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση του. Περισσότερες πληροφορίες »