Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικού Απορρήτου

Προστασία Δεδομένων και Ιδιωτικού Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, με ποιον τρόπο τις αποθηκεύουμε, τις μεταβιβάζουμε και τις χρησιμοποιούμε. Αν επιθυμείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα προσωπικά στοιχεία σας που τηρούνται από την εταιρεία μας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στο τέλος της δήλωσης.

Ορισμένα από τα δεδομένα που συλλέγουμε μπορεί να θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου τα προστατεύουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ).

 Όταν δημοσιεύουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, θα αναφέρουμε την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης της δήλωσης. Σε περίπτωση που αλλάξουμε ουσιωδώς το περιεχόμενο της δήλωσης ή τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα σας ενημερώσουμε σχετικά αναφέροντας σαφώς τις αλλαγές στη δήλωση, πριν προβούμε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή πριν κοινοποιήσουμε απευθείας τη δήλωση. Συνιστούμε να ελέγχετε την παρούσα δήλωση κατά περιόδους.

Λόγοι συλλογής δεδομένων

 Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που απαιτούνται από τις υπηρεσίες μας. Η εν λόγω επεξεργασία λαμβάνει χώρα με σεβασμό προς το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικότητας, περιλαμβανομένης της ανάγκης προστασίας της προσωπικής ακεραιότητας και της ιδιωτικής ζωής, ενώ καταβάλλουμε προσπάθειες ώστε να μην συλλέγουμε περισσότερα δεδομένα από αυτά που απαιτούνται για την παροχή της επιθυμητής υπηρεσίας. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Carwiz είναι αυτή που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο συλλογής των δεδομένων σας και, από νομικής πλευράς, αυτό σημαίνει ότι ενεργούμε ως ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών δεδομένων.

 Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό:

 • Την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης οχήματος
 • Τη σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου και έκδοσης τιμολογίου
 • Την απάντηση στα ερωτήματα, τις απορίες και τα αιτήματά σας
 • Την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τις προσφορές μας 

Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται

Κράτηση οχήματος

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και e-mail) για να προβούμε σε κράτηση οχήματος.

 

Ενοικίαση αυτοκινήτου

Αν αποφασίσετε ότι θέλετε να νοικιάσετε ένα όχημα από το στόλο της εταιρείας μας, θα χρειαστούμε λίγες περισσότερες προσωπικές πληροφορίες για τη σύναψη σύμβασης ενοικίασης.  Ορισμένα από τα στοιχεία που χρειαζόμαστε:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση, πόλη
 • ΑΦΜ
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Ηλικία
 • Δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο (αριθμός και περίοδος ισχύος)
 • Αριθμός διπλώματος οδήγησης, αρχή έκδοσης και ημερομηνία λήξης
 • Αριθμός πιστωτικής κάρτας
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Διεύθυνση e-mail

Ερώτηση/Παράπονο/Αίτημα

Σε περίπτωση που δεν μείνετε ικανοποιημένοι με κάτι ή θα θέλατε να αναφέρετε ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στο όχημα, θα χρειαστούμε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση
 • ΑΦΜ
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Αριθμός και περίοδος ισχύος του δελτίου ταυτότητας
 • Αριθμός διπλώματος οδήγησης, αρχή έκδοσης και ημερομηνία λήξης

Τρόπος συλλογής δεδομένων

Γενικά, συλλέγουμε δεδομένα με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Όταν λαμβάνουμε κάποιο αίτημα για χρήση των υπηρεσιών μας
 • Όταν τα προσωπικά δεδομένα παρέχονται ρητά στην εταιρεία μας, π.χ. μέσω ενός e-mail ή ενός τηλεφωνήματος
 • Μέσω της χρήσης του δικτυακού μας τόπου. Η Carwiz χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη συλλογή κάποιων προσωπικών πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο που τα χρησιμοποιούμε, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://www.carwiz.gr/gr/general-releases/cookies/
 • Μέσω εγγραφής στο newsletter μας
 • Μέσω συγκατάθεσης για την αποστολή προωθητικού υλικού, η οποία μπορεί να παραχωρήθηκε π.χ. μέσω e-mail ή μέσω υπογραφής κάποιου εντύπου κατά την επίσκεψη σε κάποιο από τα γραφεία μας.

Στο μέτρο του δυνατού, θα σας ενημερώνουμε για τις πληροφορίες που πρέπει να μας παρέχετε πριν από την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ή άλλα εργαλεία συλλογής δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική για τα cookies

Ορισμένοι ιστότοποι τρίτων ενδέχεται να ελέγχουν την επισκεψιμότητα από προϊόντα και υπηρεσίες μας, καθώς και τον αριθμό των προβολών και τους όρους αναζήτησης που χρησιμοποιούνται. Δεν παρέχουμε κανένα προσωπικό στοιχείο για τις εν λόγω υπηρεσίες. 

Με ποιον τρόπο προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Διαθέτουμε τα κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας που εγγυώνται την προστασία των δεδομένων των χρηστών μας ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη ή εκ παραδρομής πρόσβαση, χρήση, αλλοίωση ή απώλεια. Τα μέτρα που λαμβάνονται ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και επικαιροποιούνται συνεχώς ώστε να συμβαδίζουν με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σε συμμόρφωση με το νόμο. Ακόμη, απαιτούμε από τους προμηθευτές μας και τους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε να διενεργούν αξιολογήσεις ασφάλειας και να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες νόμους και τα πρότυπα του κλάδου.

Ελέγχουμε, επικαιροποιούμε και αναβαθμίζουμε τακτικά τις μεθόδους εργασίας, τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα τεχνικά μέτρα που εφαρμόζουμε με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων σας και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις εσωτερικές μας πολιτικές.

 

Με ποιον τρόπο κοινοποιούμε τα δεδομένα σας

Η CARWIZ μπορεί να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους στις ακόλουθους περιπτώσεις: 

 • για τον σκοπό της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων, π.χ. υποχρεωτική μεταβίβασή τους σε δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές, κατά τη διάρκεια ή στα πλαίσια διεξαγωγής αστικών, ποινικών διαδικασιών, μικρότερου βαθμού ή άλλων διαδικασιών.
 • για την προστασία των δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ιδιοκτησίας της CARWIZ
 • για το σκοπό της σύναψης και/ή εκτέλεσης συμβάσεων ή επεξεργασίας συναλλαγών με ενδιάμεσους και πρακτορεία μέσω των οποίων έρχεστε σε επαφή με την CARWIZ
 • για την πρόληψη ή τον περιορισμό ζημιάς που θα μπορούσε να προκληθεί στην CARWIZ
 • σε ορισμένες άλλες περιπτώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών σε τρίτους, η CARWIZ θα απαγορεύει σε κάθε περίπτωση τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπό διαφορετικό από τον συμφωνηθέντα και θα απαιτεί από τους τρίτους να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Για πόσο διάστημα κρατάμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση μόνο για όσο διάστημα απαιτείται βάσει των σκοπών για τους οποίους γίνεται επεξεργασία των δεδομένων. Ορισμένοι κανονισμοί της χώρας μας απαιτούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διατηρεί εμπιστευτικά τα προσωπικά δεδομένα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να αποθηκεύονται για μεγαλύτερο διάστημα υπό ορισμένες προκαθορισμένες προϋποθέσεις, όπως για στατιστικούς σκοπούς, για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον κ.ά.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται βάσει πρότερης συγκατάθεσής σας, η ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα οδηγήσει στην παύση της επεξεργασίας των δεδομένων σας και ως εκ τούτου δεν θα τα χρησιμοποιούμε πλέον, ωστόσο κάτι τέτοιο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία χρήσης ορισμένων πρόσθετων οφελών που συνδέονται με τα δεδομένα. 

Έχετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα σας δεν θα διαγραφούν εντός του καθορισμένου διαστήματος, σε περίπτωση που έχει κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής πληρωμής ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων οφειλών ή άλλη διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν μετά την οριστική διευθέτηση της εν λόγω διαδικασίας ή την παραγραφή των νόμιμων αξιώσεων που ισχύει για τις αναγκαστικές και νομικές σχέσεις. 

Τα δικαιώματά σας

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν (γραπτώς, τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail) και που επεξεργαζόμαστε, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά σας έχει αποδειχτεί και εξακριβωθεί πέραν αμφιβολίας.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης ή επικαιροποίησης των προσωπικών σας δεδομένων - σε περίπτωση που τα στοιχεία σας είναι ανακριβή ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα αυτοπροσώπως ή γραπτώς, υπό την προϋπόθεση ότι η ταυτότητά σας έχει αποδειχτεί και επαληθευτεί πέραν αμφιβολίας. Έχετε την ευθύνη να παρέχετε σωστά προσωπικά στοιχεία και την υποχρέωση να μας γνωστοποιείτε τυχόν σημαντικές αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία (αλλαγή ονόματος/επωνύμου, διεύθυνση κ.λπ.)

 

 

 • Το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - αν δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος που να δικαιολογεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και σκοπός βάσει του οποίου συλλέχθηκαν, τα δεδομένα θα διαγραφούν, εφόσον αυτό δεν είναι αντίθετο προς τους ισχύοντες κανονισμούς ή δεν πρόκειται για δεδομένα που υφίσταντο επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς, όταν δεν είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίηση του προσώπου στον οποίο ανήκουν τα δεδομένα με βάση τα δεδομένα αυτά, ή εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης που είχε παραχωρηθεί για προωθητικούς σκοπούς - έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, να μην σας αποστέλλεται πλέον υλικό προωθητικού σκοπού.
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με βάση το έννομο συμφέρον της Carwiz - έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των δεδομένων σας, παρέχοντας λόγους που αφορούν τα συμφέροντά σας είτε γραπτώς είτε αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το κατά πόσον τα έννομα συμφέροντα της εταιρείας μας υπερισχύουν των συμφερόντων της εταιρείας σας και αν είναι ή όχι απαραίτητη η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για την άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, περίπτωση στην οποία τα δεδομένα θα συνεχίσουν να υφίστανται επεξεργασία.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια αρχή προστασίας - έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε γραπτή ή προφορική καταγγελία στα κεντρικά μας γραφεία καθώς και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων.
 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, γραπτώς ή αυτοπροσώπως στα κεντρικά μας γραφεία, και να λάβετε τα δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει μέσω συγκατάθεσης ή σύμβασης σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, στην περίπτωση που έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα αυτά με αυτοματοποιημένα μέσα.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, γραπτώς ή αυτοπροσώπως στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας, την προσωρινή διακοπή της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν αμφισβητείτε την ακρίβειά τους για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στην CARWIZ να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων, όταν υφίσταται μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα και αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων, όταν η CARWIZ δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα αυτά αλλά τα ζητάτε με σκοπό τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις ή σε περίπτωση που έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι της CARWIZ υπερισχύουν έναντι των λόγων σας.

Καταχρηστική χρήση δεδομένων 

Μπορούμε να επιβάλουμε ένα εύλογο τέλος για διοικητικά έξοδα ή να αρνηθούμε να απαντήσουμε σε κάποιο αίτημα, αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@carwiz.gr, τηλεφωνικώς στο + 30 28210 89065 ή αποστέλλοντας το αίτημά σας στη διεύθυνση: Γελασάκης Ναυτική Τουριστική Ξενοδοχειακή ΑΕ, Αριστειδου 6, Πειραιας, 18531 , Ελλάδα.

Για να βελτιώσετε την εμπειρία περιήγησης, η ιστοσελίδα CARWIZ χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες. Αν συνεχίσετε να βλέπετε αυτόν τον ιστότοπο, θα θεωρήσουμε ότι συμφωνείτε με τη χρήση του. Περισσότερες πληροφορίες »